Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
armless


adjective
having no arms
- the armless Venus de Milo
Ant:
armed

Related search result for "armless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.