Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
blowgunnoun
a tube through which darts can be shot by blowing
Syn:
blowpipe, blowtube, blow tube
Hypernyms:
tube, tubing

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.