Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imposable
imposable
[im'pouzəbl]
tính từ
có thể bắt chịu, có thể bắt gánh vác, có thể bắt cáng đáng
có thể đánh lừa, có thể đánh tráo


/im'pouzəbl/

tính từ
có thể bắt chịu, có thể bắt gánh vác, có thể bắt cáng đáng
có thể đánh lừa, có thể đánh tráo

Related search result for "imposable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.