Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
goldbricking


noun
the evasion of work or duty
Syn:
shirking, slacking, soldiering, goofing off
Derivationally related forms:
goldbrick, slack (for: slacking), shirk (for: shirking)
Hypernyms:
evasion, escape, dodging


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.