Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
school-marm
school-marm
['sku:lmɑ:m]
Cách viết khác:
school-ma'am
['sku:lmæn]
như school-ma'am


/'sku:lmæn/ (school-marm) /'sku:lmən/
marm) /'sku:lmən/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cô giáo, bà giáo

Related search result for "school-marm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.