Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
subkingdom


noun
(biology) a taxonomic group comprising a major division of a kingdom
Topics:
biology, biological science
Hypernyms:
taxonomic group, taxonomic category, taxon
Hyponyms:
Parazoa, subkingdom Parazoa, Metazoa, subkingdom Metazoa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.