Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alphabetical
alphabetical
[,ælfə'betikəl]
Cách viết khác:
alphabetic
[,ælfə'betik]
như alphabetic(Tech) thuộc chữ cái; có tính cách ký tự, thuộc ký tự


xem alphabetic

Related search result for "alphabetical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.