Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
archie

archie
['ɑ:t∫i]
Cách viết khác:
archibald
['ɑ:t∫ibɔ:ld]
danh từ
(quân sự), (từ lóng) súng cao xạ


/'ɑ:tʃi/ (archibald) /'ɑ:tʃibəld/

danh từ
(quân sự), (từ lóng) súng cao xạ

Related search result for "archie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.