Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attraction
attraction
[ə'træk∫n]
danh từ
(vật lý) sự hút, sức hút
mutual attraction
sự hút lẫn nhau
terrestrial attraction
sức hút của trái đất
magnetic attraction
sức hút từ
electrostatic attraction
sức hút tĩnh điện
molecular attraction
sức hút phân tử
cạpillary attraction
sức hút mao dẫn
sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn(Tech) hút (d)


[sự, lực] hấp dẫn
capillary a. sức hút, mao dẫn

/ə'trækʃn/

danh từ
(vật lý) sự hú; sức hút
mutual attraction sự hút lẫn nhau
terrestrial attraction sức hút của trái đất
magnetic attraction sức hút từ
electrostatic attraction sức hút tĩnh điện
molecular attraction sức hút phân tử
cạpillary attraction sức hút mao dẫn
sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "attraction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.