Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
b.c


/'bi:'si:/

(viết tắt) của before Christ trước công lịch

Related search result for "b.c"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.