Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caryopsis
caryopsis
[,kæri'ɔpsis]
danh từ, số nhiều caryopsides
[,kæri'ɔpsidi:z]
(thực vật học) quả thóc


/,kæri'ɔpsis/

danh từ, số nhiều caryopsides /,kæri'ɔpsidi:z/
(thực vật học) quả thóc

Related search result for "caryopsis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.