Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
claimer
claimer
Xem claimant


/'keimənt/ (claimer) /'kleimə/

danh từ
người đòi, người yêu sách; người thỉnh cầu
(pháp lý) nguyên đơn, người đứng kiện

Related search result for "claimer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.