Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contaminant
danh từ
chất gây ô nhiễmcontaminant
[kən'tæminənt]
danh từ
chất gây ô nhiễm


Related search result for "contaminant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.