Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counter-claim
counter-claim
['kauntəkleim]
danh từ
sự phản tố, sự kiện chống lại
động từ
phản tố, kiện chống lại


/'kauntəkleim/

danh từ
sự phản tố, sự kiện chống lại

động từ
phản tố, kiện chống lại

Related search result for "counter-claim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.