Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
displume
displume
[dis'plu:m]
ngoại động từ
(nghĩa đen) & (nghĩa bóng) vặt lông, nhổ lông


/dis'plu:m/

ngoại động từ
thơ nhổ lông, vặt lông ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.