Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog

dog


dog

Dogs wag their tails when they're happy.

[dɔg]
danh từ
chó
chó săn
chó đực; chó sói đực ((cũng) dog wolf); cáo đực ((cũng) dog fox)
kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn
gã, thằng cha
a sly dog
thằng cha ma giáo, thằng cha ranh ma
Greater Dog
(thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
Lesser Dog
chòm sao Tiểu-thiên-lang
(số nhiều) vỉ lò ở lò sưởi ((cũng) fire dogs)
(kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
mống bão ở chân trời ((cũng) sea dog)
(như) dogfish
to be a dog in the manger
như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến
to die a dog's death
to die like a dog
chết khổ sở, chết nhục nhã, chết như một con chó
dog and war
những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh
every dog has his day
ai rồi cũng có lúc gặp vận; không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
to give a dog an ill name and hang him
muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi
to go to the dogs
thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ((nghĩa bóng))
to help a lame dog over stile
giúp đỡ ai trong cơn hoạn nạn
to lead a dog's life
sống một cuộc đời khổ như chó
to lead someone a dog's life
bắt ai sống một cuộc đời khổ cực
let sleeping dogs lie
(tục ngữ) đừng gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ; đừng bới cứt ra mà ngửi
love me, love my dog
yêu tôi thì hãy yêu cả những người thân của tôi
not even a dog's chance
không có chút may mắn nào
not to have a word to throw at the dog
lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời
to put on dog
(thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng
it rains cats and dogs
(xem) rain
to take a hair of the dog that bit you
(xem) hair
to throw to the dogs
vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó)
a dog's breakfast/dinner
tình trạng hỗn độn tạp nhạp
to be dressed like a dog's dinner
ăn mặc diêm dúa, loè loẹt
the tail wagging the dog
cái nhỏ lại quyết định tình hình của cái bao quát
you cannot teach an old dog new tricks
tre già khó uốn (không dễ gì thuyết phục được người già)
ngoại động từ
theo nhùng nhằng, theo sát gót, bám sát (ai)
to dog someone's footsteps
bám sát ai
(kỹ thuật) kẹp bằng kìm, cặp bằng móc ngoạm


/dɔg/

danh từ
chó
chó săn
chó đực; chó sói đực ((cũng) dog wolf); cáo đực ((cũng) dog fox)
kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn
gã, thằng cha
a sly dog thằng cha vận đỏ
Greater Dog (thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
Lesser Dog chòm sao Tiểu-thiên-lang
(số nhiều) vỉ lò (ở lò sưởi) ((cũng) fire dogs)
(kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
mống bão, ráng bão (ở chân trời) ((cũng) sea dog)
(như) dogfish !to be a dog in the manger
như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến !to die a dog's death !to die like a dog
chết khổ, chết sở, chết nhục nhã, chết như một con chó !dog and war
những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh !every dog has his day
ai rồi cũng có lúc gặp vận; ai khó ba đời !to give a dog an ill name and hang him
muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi !to go to the dogs
thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ((nghĩa bóng))
sa đoạ !to help a lame dog over stile
giúp đỡ ai trong lúc khó khăn !to leaf a dog's life
sống một cuộc đời khổ như chó !to lead someone a dog's life
bắt ai sống một cuộc đời khổ cực !let sleeping dogs lie
(tục ngữ) đừng khêu gợi lại những chuyện đã êm thấm; đừng bới cứt ra mà ngửi !love me love my dog
yêu tôi thì hãy yêu cả những người thân của tôi !not even a dog's chance
không có chút may mắn nào !not to have a word to throw at the dog
lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời !to put on dog
(thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng !it rains cats and dogs
(xem) rain !to take a hair of the dog that big you
(xem) hair !to throw to the dogs
vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó)

ngoại động từ
theo nhùng nhằng, theo sát gót, bám sát (ai)
to dog someone's footsteps bám sát ai
(kỹ thuật) kẹp bằng kìm, cặp bằng móc ngoạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.