Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eusol
eusol
['ju:sɔl]
danh từ
(viết tắt) của Edinburgh Univerity solution
(hoá học) nước khử trùng vôi clorua


/'ju:sɔl/

danh từ
(viết tắt) của Edinburgh Univerity solution
(hoá học) nước khử trùng vôi clorua

Related search result for "eusol"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.