Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaoler
gaoler
['dʒeilə]
Cách viết khác:
jailer
['dʒeilə]
danh từ
cai ngục, cai tù


/'dʤeilə/ (jailer) /'dʤeilə/

danh từ
cai ngục, cai tù

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gaoler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.