Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gasket
gasket
['gæskit]
danh từ
(hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)
(kỹ thuật) miếng đệm


/'gæskit/

danh từ
(hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)
(kỹ thuật) miếng đệm

Related search result for "gasket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.