Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go betweenlàm môi giới, làm mối, vượt quá (giới hạn)

Related search result for "go between"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.