Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grebe/gri:b/

danh từ

(động vật học) chim lặn


Related search result for "grebe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.