Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
húng lìu


[húng lìu]
Flavouring powder (consisting of five ingredients including cinnamon, seed of anise-tree and seed of sweet basil).Flavouring powder (consisting of five ingredients including cinnamon, seed of anise-tree and seed of sweet basil)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.