Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hook-nosed
hook-nosed
['huk'nouzd]
tính từ
có mũi khoằm


/'huk'nouzd/

tính từ
có mũi khoằm

Related search result for "hook-nosed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.