Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
huffish
huffish
['hʌfi∫]
Cách viết khác:
huffy
['hʌfi]
tính từ
cáu kỉnh, dễ nổi cáu, dễ phát khùng; hay giằn dỗi


/'hʌfiʃ/

tính từ
cáu kỉnh, dễ nổi cáu, dễ phát khùng; hay giằn dỗi

Related search result for "huffish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.