Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hugely
hugely
['hju:dʒli]
phó từ
rất đỗi, hết sức
hugely amused
rất đỗi vui thích


/'hju:dʤli/

phó từ
rất đỗi, hết sức
hugely amused rất đỗi vui thích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hugely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.