Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hyperaesthesia
hyperaesthesia
[,haipəri:s'θi:siə]
danh từ
(y học) sự tăng cảm giác


/'haipəri:s'θi:siə/

danh từ
(y học) sự răng cảm giác

Related search result for "hyperaesthesia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.