Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hyperaesthetic
hyperaesthetic
[,haipəri:s'θetik]
tính từ
(y học) tăng cảm giác
mắc chứng tăng cảm giác


/'haipəri:s'θetik/

tính từ
(y học) tăng cảm giác
mắc chứng tăng cảm giác

Related search result for "hyperaesthetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.