Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intervisit
intervisit
[,intə'vizit]
ngoại động từ
đi thăm lẫn nhau


/,intə'vizit/

ngoại động từ
đi thăm lẫn nhau

Related search result for "intervisit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.