Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lathee
lathee
[lɑ:'ti:]
Cách viết khác:
lathi
['lɑ:ti]
như lathi


/'lɑ:ti:/ (lathee) /lɑ:'ti:/

danh từ
gậy dài bịt sắt (của cảnh sát Ân-ddộ)

Related search result for "lathee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.