Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lath
lath
[lɑ:θ]
danh từ
lati, mèn, thanh gỗ mỏng (để lát trần nhà...)
as thin as a lath
gầy như cái que (người)
ngoại động từ
lát bằng lati


/lɑ:θ/

danh từ
lati, mèn, thanh gỗ mỏng (để lát trần nhà...) !as thin as a lath
gầy như cái que (người)

ngoại động từ
lát bằng lati

Related search result for "lath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.