Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
optime
optime
['ɔptimi]
danh từ
học sinh đỗ hạng ưu về toán


/'ɔptimi/

danh từ
học sinh đỗ hạng ưu về toán

Related search result for "optime"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.