Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outbalance
outbalance
[aut'bæləns]
ngoại động từ
nặng hơn
có tác dụng hơn, có giá trị hơn, quan trọng hơn


/aut'bæləns/

ngoại động từ
nặng hơn
có tác dụng hơn, có giá trị hơn, quan trọng hơn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.