Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overcome

overcome
[,ouvə'kʌm]
động từ overcame; overcome
thắng, chiến thắng
we shall overcome !
Chúng ta sẽ chiến thắng!
tìm cách vượt qua
khắc phục; đánh bại (khó khăn...)
overcome a bad habit
bỏ được thói xấu
động tính từ quá khứ
kiệt sức, mất tự chủ; mất tinh thần
overcome by hunger
đói mèm
overcome by (with) liquor (drink)
say mèm


/,ouvə'kʌm/

động từ overcame; overcome
thắng, chiến thắng
vượt qua, khắc phục (khó khăn...)

động tính từ quá khứ
kiệt sức, mất tự chủ; mất tinh thần
overcome by hunger đói mèm
overcome by (with) liquor (drink) say mèm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overcome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.