Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parotid
parotid
[pə'rɔtid]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) mang tai
danh từ
(giải phẫu) tuyến mang tai (parotid gland)


/pə'rɔtid/

tính từ
(giải phẫu) ở mang tai
parotid gland tuyến mang tai

danh từ
(giải phẫu) tuyến mang tai

Related search result for "parotid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.