Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pervade
pervade
[pə'veid]
ngoại động từ
toả khắp, tràn ngập khắp (hương thơm...)
the perfume of flowers pervades the air
không khí thơm ngát mùi hoa
lan tràn khắp, thâm nhập khắp (ảnh hưởng tư tưởng...)


/pə:'veid/

ngoại động từ
toả khắp, tràn ngập khắp (hương thơm...)
the perfume of flowers pervades the air không khí thơm ngát mùi hoa
lan tràn khắp, thâm nhập khắp (ảnh hưởng tư tưởng...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pervade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.