Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quadripole
quadripole
['kwɔdripoul]
danh từ
(điện học) mạng bốn đầu, mạng bốn cực(vật lí) mạng tứ cực

/'kwɔdripoul/

danh từ
(điện học) mạng bốn đầu, mạng bốn cực

Related search result for "quadripole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.