Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quash
quash
[kwɔ∫]
ngoại động từ
(pháp lý) huỷ bỏ, bác đi, tuyên bố hết hiệu lực
to quash the verdict
huỷ bỏ một bản án
dập tắt, dẹp yên, đàn áp, chấm dứt (một cuộc nổi loạn)


/kwɔʃ/

ngoại động từ
(pháp lý) huỷ bỏ, bác đi
to quash the verdic huỷ bỏ bản án
dập tắt, dẹp yên, đàn áp (một cuộc nổi loạn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.