Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reactor
reactor
[ri:'æktə]
danh từ
lò phản ứng
a nuclear reactor
lò phản ứng hạt nhân(vật lí) lò phản ứng

/ri:'æktə/

danh từ
lò phản ứng
a muclear reactor lò phản ứng hạt nhân

Related search result for "reactor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.