Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reify
reify
['ri:ifai]
ngoại động từ
vật chất hoá, cụ thể hoá


/'ri:ifai/

ngoại động từ
vật chất hoá, cụ thể hoá

Related search result for "reify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.