Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
republish
republish
[ri:'pʌbli∫]
ngoại động từ
xuất bản lại, tái bản


/'ri:'pʌbliʃ/

ngoại động từ
xuất bản lại, tái bản

Related search result for "republish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.