Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repulse

repulse
[ri'pʌls]
danh từ
(quân sự) sự đẩy lùi, sự đánh lùi (một cuộc tấn công)
to inflict a repulse
đẩy lùi (cuộc tấn công)
to meet with (suffer) a repulse
bị đẩy lùi
sự phản đối một cách thô lỗ; sự cự tuyệt; sự thoái thác
ngoại động từ
(quân sự) đánh lui, đẩy lùi
to repulse an attack
đánh lui một cuộc tấn công
đánh bại (ai) trong cuộc bút chiến, đánh bại (ai) trong cuộc tranh luận
từ chối chấp nhận (lời đề nghị, sự giúp đỡ..); phản đối
to repulse a request
từ chối một lời yêu cầu
to repulse someone 's friendly advances
cự tuyệt sự làm thân của ai
cự tuyệt; thoái thác; làm nản lòng (ai đưa ra đề nghị..) bằng cách tỏ ra thô lỗ, không thân thiệnđẩy

/ri'pʌls/

danh từ
(quân sự) sự đẩy lùi (một cuộc tấn công)
to inflict a repulse đẩy lùi (cuộc tấn công)
to meet with (suffer) a repulse bị đẩy lùi
sự từ chối, sự cự tuyệt

ngoại động từ
(quân sự) đánh lui, đẩy lùi
to repulse an attack đánh lui một cuộc tấn công
đánh bại (ai) trong cuộc bút chiến, đánh bại (ai) trong cuộc tranh luận
từ chối, cự tuyệt
to repulse a request từ chối một lời yêu cầu
to repulse someone's friendly advances cự tuyệt sự làm thân của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "repulse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.