Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rubefy


/'ru:bifai/ (rubify)

/'ru:bifai/

ngoại động từ

làm đỏ

(y học) làm xung huyết da


Related search result for "rubefy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.