Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satiate
satiate
['sei∫ieit]
tính từ
no, chán ngấy, thoả mãn
ngoại động từ
làm thoả mãn; cho (ăn, uống...) đến chán, cho (ăn uống) đến ngấy (như) sate
làm bão hoà


/'seiʃieit/

tính từ
no, chán ngấy, thoả mãn

ngoại động từ
(như) sate

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "satiate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.