Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea lily
sea+lily
['si:'lili]
danh từ
(động vật học) huệ biển (động vật da gai)


/'si:'lili/

danh từ
(động vật học) huệ biển (động vật da gai)

Related search result for "sea lily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.