Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
symmetry

symmetry
['simətri]
danh từ
sự đối xứng; tính đối xứng
the perfect symmetry of the building
sự đối xứng hoàn hảo của toà nhà
sự cân đối; cấu trúc cân đối
the symmetry of her features
sự cân đối trong nét mặt của cô ta[phép, tính] đối xứng
s. of a relation tính đối xứng của một liên hệ
axial s. phép đối xứng trục
central s. phép đối xứng qua tâm
hydrokinetic s. phép đối xứng thuỷ động lực
odd s. phép đối xứng lẻ
plane s. phép đối xứng phẳng
rotational s. (hình học) phép đối xứng quay
skew s. phép đối xứng lệch

/'simitri/

danh từ
sự đối xứng; tính đối xứng
cấu trúc cân đối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "symmetry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.