Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traduce
traduce
[trə'dju:s]
ngoại động từ
vu khống; nói xấu; phỉ báng


/trə'dju:s/

ngoại động từ
vu khống; nói xấu; phỉ báng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "traduce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.