Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turning
turning
['tə:niη]
danh từ
sự quay, sự xoay
sự đổi chiếu, sự đổi hướng
chỗ ngoặt, chỗ rẽ
take the first turning to the right
hãy đi theo con đường rẽ đầu tiên về bên phải
sự tiện; nghề tiệnsự quay, sự thay đổi

/'tə:niɳ/

danh từ
sự quay, sự xoay
sự đổi chiếu, sự đổi hướng
chỗ ngoặt, chỗ rẽ
take the first turning to the right hãy đi theo con đường rẽ đầu tiên về bên phải
sự tiện; nghề tiện

Related search result for "turning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.