Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untasked
untasked
[,ʌn'tɑ:skt]
tính từ
không được giao nhiệm vụ
không được thử thách; không bị làm căng thẳng


/' n't :skt/

tính từ
không được giao nhiệm vụ
không được thử thách; không bị làm căng thẳng

Related search result for "untasked"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.