Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yellow jack
yellow+jack
['jelou'dʒæk]
danh từ (từ lóng)
(như) yellow flag
(như) yellow fever


/'jelou'dʤæk/

danh từ (từ lóng)
(như) yellow_flag
(như) yellow_fever

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "yellow jack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.