Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
genus Bucephala


noun
buffleheads and goldeneyes
Syn:
Bucephala
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Anatidae, family Anatidae
Member Meronyms:
bufflehead, butterball, dipper, Bucephela albeola, goldeneye,
whistler, Bucephela clangula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.